Interface EntityArchetype

All Superinterfaces:
Archetype<EntitySnapshot,Entity>, CopyableDataHolder, DataHolder, DataHolder.Mutable, DataSerializable, SerializableDataHolder, SerializableDataHolder.Mutable, ValueContainer

public interface EntityArchetype extends Archetype<EntitySnapshot,Entity>